Witamy na naszej stronie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Lekcje z komputerem - Program nauczania

Email Drukuj PDF

LEKCJE Z KOMPUTEREM -PROGRAM NAUCZANIA

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.

IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania

zainteresowań.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.

Uczeń:

1) komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;

2) odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;

3) prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;

4) korzysta z pomocy dostępnej w programach;

5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;

6) przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.

2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczeń:

1) komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;

2) korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.

3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.

Uczeń:

1) wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);

2) selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;

3) wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;

4) opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.

Uczeń:

1) tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);

2) opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;

3) wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;

4) przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

Uczeń:

1) za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;

2) uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin.

Uczeń:

1) korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania

i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;

2) korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

Uczeń:

1) opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;

2) szanuje prywatność i pracę innych osób;

3) przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

Nowa podstawa programowa została przyjęta w grudniu 2008 roku. Na I etapie edukacyjnym obowiązuje już trzeci rok szkolny. Wprowadzono w niej nowy przedmiot szkolny – zajęcia komputerowe, które odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu w klasach 1, 2 i 3. Prowadzi je nauczyciel nauczania zintegrowanego lub nauczyciel informatyki.

Od września 2012 roku nowa podstawa programowa obowiązuje w klasie IV szkoły podstawowej.

Na tym etapie edukacyjnym wprowadzono zmianę nazwy przedmiotu informatyka na zajęcia komputerowe.

Przewidziano na nie trzy godziny lekcyjne w cyklu kształcenia. Ważne jest, aby zintegrowane wykorzystanie umiejętności komputerowych pokazane i wpojone uczniom na I etapie edukacyjnym było kontynuowane na II etapie.

W nowej podstawie programowej przyjęto poniższe założenia:

1. Określono zakres wiedzy, jaki szkoła powinna przekazać przeciętnie uzdolnionemu uczniowi na każdym etapie edukacyjnym. Jednocześnie zachęca się do poszerzania tego zakresu – podstawa zobowiązuje nauczyciela do indywidualizacji procesu nauczania oraz wzbogacania i pogłębiania treści nauczania adekwatnie do możliwości, potrzeb i uzdolnień każdego ucznia.

2. Sformułowano osiągnięcia uczniów, które zastąpiły dotychczasowy wykaz tematów:

a. takie podejście ułatwia ewaluację;

c. zbędne jest formułowanie standardów wymagań egzaminacyjny

b. wymusza inny styl nauczania i uczenia się ukierunkowany na osiągnięcia, w przeciwieństwie do realizacji

wyszczególnionych tematów;ch, ich rolę przejęły wykazy osiągnięć uczniów.

3. Na koniec każdego etapu edukacyjnego, dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole, zostały opisane:

a. cele kształcenia sformułowane w języku wymagań ogólnych;

b. treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane w języku wymagań szczegółowych.

4. Termin technologia informacyjna (TI) został zastąpiony przez technologie informacyjne i komunikacyjne

(TIK). Odnosi się to zapisów dotyczących Edukacji informatycznej oraz wykorzystania TIK w nauczaniu

innych przedmiotów.

5. Przyjęto, że osiągnięcia uczniów w szkole powinny być rozwijane w sposób spiralny. Wymaga to od nauczycieli

konsekwencji w realizacji podstawy na kolejnych etapach edukacyjnych. Nauczyciel, który będzie prowadził w klasie IV przedmiot zajęcia komputerowe powinien się zapoznać z podstawą programową tego przedmiotu w edukacji wczesnoszkolnej. Sprawdzić, jaki program nauczania był realizowany w klasach 1–3, co jego uczniowie potrafią, aby nie zaczynać nauki od podstaw.

6. Na lekcjach zajęć komputerowych jest obowiązkowy podział na grupy w klasach liczących więcej niż 24 uczniów. Jednocześnie liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby komputerów w pracowni.

Twórcy podstawy programowej uważają, że należy zwrócić uwagę na następujące zapisy:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

5.1) za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;

Komentarz. Ten zapis może dotyczyć wykorzystania Logo.

5.2) uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.

Komentarz. Ten zapis dotyczy realizacji projektów interdyscyplinarnych.

Nauczyciel powinien odkrywać uzdolnienia uczniów i je rozwijać. Stwarzać uczniom warunki do prezentowania

osiągnięć. W tym celu można wykorzystać elementy programowania w języku Logo – tworzenie grafiki żółwia, animacji. Logo to język edukacyjny, język pierwszego kontaktu człowieka z programowaniem komputera. Dla ucznia

szkoły podstawowej jest łatwy i intuicyjny, wyrabia dobre nawyki i uczy zasad poprawnego, strukturalnego programowania. Został opracowany w latach 60. ubiegłego wieku przez grupę uczonych pod kierownictwem Seymoura Paperza w Laboratorium Sztucznej Inteligencji MIT (Massachusetts Institute of Technology). W pracach nad Logo wykorzystano wyniki badań dotyczących rozwoju inteligencji dziecka prowadzone przez szwajcarskiego pedagoga i psychologa, profesora Jeana Piageta. Logo nadaje się do realizacji idei konstruktywizmu – samodzielnego tworzenia wiedzy przez ucznia w wyniku aktywnego działania.

W nowej podstawie programowej położono duży nacisk na bezpieczną pracę ucznia w sieci. Nauczyciel powinien

zawsze nadzorować działania uczniów w pracowni komputerowej i zapoznać ich z zagrożeniami, jakie niesie Internet. W tym celu warto skorzystać z serwisu http://www.sieciaki.pl Fundacji Dzieci Niczyje, wdrożonego w ramach programu Dziecko w Sieci. Na stronie http://www.dzieckowsieci.pl w dziale Edukacja można znaleźć scenariusze zajęć dotyczących bezpieczeństwa w internecie.

Od kilku lat z inicjatywy Komisji Europejskiej, w ramach programu Safer Internet, obchodzony jest Dzień

Bezpiecznego Internetu. Celem tych obchodów jest popularyzacja tematu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, zaznajomienie z nim nauczycieli i rodziców oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu

uczniów do zasobów internetowych. Co roku Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony w lutym – w roku

2012 pod hasłem „Wyruszamy razem w cyfrowy świat... Bezpiecznie!”. Warto z tej okazji zorganizować w szkole zajęcia edukacyjne dla dzieci, nauczycieli i rodziców poświęcone tym zagadnieniom.

Należy pamiętać, że nauczyciel zajęć komputerowych i dyrektor szkoły odpowiadają za zabezpieczenie uczniów przed dostępem do niepożądanych treści oraz edukację dzieci i rodziców na temat zagrożeń, jakie niesie Internet.

Dokumenty nowej podstawy programowej można znaleźć na internetowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w dziale Akty Prawne. Zamieszczono tam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

3. Materiał nauczania

Zgodnie z głównym celem zajęć komputerowych w szkole podstawowej, proponowane w tym programie treści dotyczą możliwości wykorzystania komputerów i stosowania technologii informacyjnej. Jest tu więc sporo tematów

z różnych dziedzin. Komputer i środki informatyki służą do ich realizacji.

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

• Komunikacja z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych.

• Odczytywanie i prawidłowa interpretacja znaczenia komunikatów wysyłanych przez programy.

• Zapisywanie i przechowywanie wyników pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych.

• Korzystanie z różnych nośników informacji.

• Korzystanie z pomocy dostępnej w programach.

• Świadome stosowanie podstawowego słownictwa informatycznego.

• Przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze.

• Rozpoznawanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera.

2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych

• Korzystanie z poczty elektronicznej przy realizacji projektów

(klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem

geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.

• Uczestnictwo w pracach zespołowych, porozumiewanie się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego

projektu.

• Przestrzeganie zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i internetu, ocena

możliwych zagrożeń.

• Poznawanie zasobów internetu.

• Netykieta i prawo w sieci.

3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych

• Selekcja, porządkowanie i gromadzenie znalezionych informacji.

• Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach elektronicznych (słownikach, encyklopediach, zbiorach bibliotecznych, dokumentacjach technicznych i zasobach Internetu).

• Opisywanie cech różnych postaci informacji: tekstowych, graficznych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych.

• Tworzenie rysunków i motywów przy użyciu edytora grafiki (kształty, barwy, przekształcaniem obrazu, fragmenty

innych obrazów).

• Opracowywanie i redagowanie tekstów (listów, ogłoszeń, zaproszeń, ulotek, wypracowań).

• Stosowanie podstawowych możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączenie grafiki

z tekstem.

• Wykonywanie prostych animacji i prezentacji multimedialnych.

4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera

• Wykonywanie w arkuszu kalkulacyjnym prostych obliczeń.

• Przedstawianie danych liczbowych w formie graficznej.

• Tworzenie motywów za pomocą ciągu poleceń.

• Sterowanie obiektami na ekranie za pomocą ciągu poleceń.

• Wykorzystywanie, stosownie do potrzeb, informacji w różnych formatach.

5. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin

• Korzystanie z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania

i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów.

• Korzystanie z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów

edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.

• Opisywanie przykładów wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym.

• Poszanowanie prywatności i pracy innych osób.

Przykładowy scenariusz

Poniżej prezentujemy przykładowy scenariusz lekcji przygotowanej dla klasy IV szkoły podstawowej, będący ilustracją preferowanej przez nas metody pracy z uczniami.

SCENARIUSZ LEKCJI 11.

HIEROGLIFY?

Podczas tej lekcji uczniowie poznają nieco dokładniej różnorodne czcionki i sposoby ich formatowania. Pracują z tekstem zapisanym za pomocą wybranych czcionek graficznych. Dodatkowym celem lekcji jest próba oddzielenia pracy nad treścią tekstu od procesu jego formatowania i przygotowania. Na początku pracy w edytorze uczniowie mają z tym wyraźną trudność: pisząc tekst, próbują go formatować na bieżąco, co spowalnia tempo pracy. Podczas korzystania z czcionek graficznych do zilustrowania tekstu w sposób naturalny będą wykonywać te czynności oddzielnie: najpierw napiszą tekst, a potem go zilustrują lub odwrotnie – najpierw wybiorą zestaw rysunków, a następnie dopiszą do nich odpowiednie komentarze. Warto zwrócić uczniom uwagę na zalety takiej metody pracy.

Wymagane oprogramowanie

• Edytor tekstu Microsoft Word lub OpenOffice.org Writer.

• Przeglądarka plików pdf Adobe Acrobat Reader.

Przygotowanie uczniów

Uczniowie powinni już umieć:

• wprowadzać tekst z użyciem m.in. polskich znaków diakrytycznych, wielkich liter;

• zaznaczać i formatować fragmenty tekstu;

• zapisywać wyniki swojej pracy na dysku.

Jeżeli chcemy, by uczniowie przygotowali ilustrowany tekst o zadanej z góry treści, możemy na wcześniejszej lekcji rozdać wydrukowane wzory czcionek graficznych (plik znaki.pdf zamieszczony na platformie edukacyjnej) i poprosić

ich o przygotowanie treści tekstu i wybranie znaków graficznych, których będą chcieli użyć.

Przebieg lekcji

1. Próba odszyfrowania zapisu rozpoczynającego lekcję w podręczniku. Jeśli uczniowie zawczasu otrzymali wydrukowany

dokument z czcionkami graficznymi (plik znaki.pdf), to nie powinni mieć problemu z odszyfrowaniem

tekstu (powinni również sprawdzić, jakiej czcionki użyto w kolejnych zapisach). Kartka papieru z wydrukowanymi

zestawami wystarcza do odszyfrowania. Jeżeli dokument nie został wcześniej przygotowany, należy rozwiązanie tego zagadnienia pozostawić na koniec zajęć.

2. Przegląd zainstalowanych w systemie czcionek z poziomu rozwiniętego menu Narzędzia główne | Czcionka

z wykorzystaniem okienka podglądu czcionki i wybranie zestawów czcionek nadających się do użycia podczas ilustrowania tekstu.

3. Przegląd zestawów symboli w wybranych czcionkach przy użyciu karty Wstawianie | Symbol | Więcej symboli....

Należy pozwolić uczniom na wykonanie pierwszych prób wstawiania dowolnych symboli do dokumentu – ułatwi im to pracę nad ostatecznym tekstem. Trzeba zwrócić ich uwagę na ustawienie kursora w tekście w chwili

wstawiania znaku i na możliwość przemieszczania okna wstawiania symboli po ekranie podczas wstawiania kolejnych znaków do tekstu.

4. Zademonstrowanie i omówienie metody przeciągania i upuszczania, przydatnej podczas przenoszenia zaznaczonych obrazków lub fragmentów tekstu.

5. Indywidualna praca nad prostym tekstem ilustrowanym symbolami. Uczniowie powinni mieć chwilę czasu na zastanowienie się nad treścią takiego tekstu. Trzeba zwrócić ich uwagę na dwie metody pracy nad tekstem omówione

w podręczniku – zastępowanie wybranych słów rysunkami lub pisanie historyjki do wybranego zestawu rysunków.

Warto pokazać uczniom przykłady takich prac wykonanych przez innych, jeśli nimi dysponujemy. Uczniowie pracują

samodzielnie, korzystając z podręcznika, nauczyciel pomaga im tylko w razie potrzeby.

6. Przygotowanie prac do druku. Można tu wykorzystać różne rodzaje orientacji strony i zastosować czcionkę o większych rozmiarach, aby dobrze sformatować zilustrowany tekst.

7. Drukowanie prac i „konkurs”: wspólna ocena tekstów z obrazkami.

Spodziewane osiągnięcia uczniów

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

• korzystać w podstawowym zakresie z programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu;

• wybrać czcionkę odpowiednią do wykonywanego zadania na podstawie podglądu na karcie Narzędzia główne |

Czcionka;

• używać symboli i znaków graficznych w celu ilustrowania tekstu lub wstawiania znaków spoza podstawowego zakresu (Wstawianie | Symbol | Więcej symboli...);

• stosować metodę przeciągania i upuszczania w celu przenoszenia fragmentów tekstu lub pojedynczych znaków;

• formatować wprowadzony tekst;

• wydrukować plik.

Ocenianie uczniów

Oceniamy:

• estetyczny wygląd tekstu;

• liczbę popełnionych błędów (literówek, błędów formatowania, niewłaściwego wstawiania znaków przestankowych itp.);

• dobór rysunków i symboli wstawionych do tekstu oraz sposób ich sformatowania w celu zwiększenia czytelności;

• przygotowanie dokumentu do wydruku.

Pliki wykorzystywane na lekcji i w zadaniach (umieszczone na platformie edukacyjnej)

• plan_dnia.pdf – przykładowe rozwiązanie zadania 1 – plan dnia na szkolnym obozie.

• znaki.pdf – podstawowy zestaw znaków (liter alfabetu) z czcionek zawierających symbole graficzne oraz symbole

z zestawu czcionki Arial.

• tekst_obrazki.pdf – przykładowy tekst z ilustracjami. Służy jako wzorzec do zastąpienia znaków słowami w zadaniu

Wyjaśnienie problemów

Zestawy czcionek graficznych

Jeśli na poprzednich zajęciach nauczyciel rozdał uczniom wydrukowane czcionki graficzne i poprosił ich o przygotowanie na tej podstawie tekstu, nad którym będą później pracować, to musi zawczasu sprawdzić, jakie czcionki graficzne znajdują się w zestawach znaków edytora na uczniowskich komputerach. W pliku znaki.pdf zostały umieszczone

najczęściej spotykane typy czcionek, ale konfiguracja w każdej pracowni może być nieco inna. Jeśli pojawią się

rozbieżności, można przygotować i wydrukować własny zestaw znaków. Zestaw z podręcznika wykorzystać wtedy wyłącznie do odszyfrowania tekstu z początku lekcji.

Metody pracy na lekcjach, wymagania i kryteria oceniania uczniów

METODY PRACY

Do realizacji materiału zajęć komputerowych w szkole podstawowej niezbędne jest stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków pracy. Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest umożliwienie uczniom pracy przy komputerze z odpowiednim oprogramowaniem, wspomaganie ich wysiłków i stymulowanie do działania.

Lekcje zajęć komputerowych to „zajęcia laboratoryjne” odbywające się w pracowni komputerowej. Sytuacja jest optymalna, jeśli w pracowni pracują małe grupy uczniów i każdy ma miejsce przy komputerze. Ale to nie wystarczy. Uczniowie powinni spędzać więcej niż połowę każdej lekcji, pracując przy komputerze. Jak tę pracę zorganizować?

• Powinniśmy dobrze zaplanować lekcje i mieć przygotowane zestawy różnorodnych, ciekawych zadań i rozwiązywać

je razem z uczniami. Nasze działania powinny być dla nich przykładem. Pamiętajmy, że uczniowie często nas naśladują, szukają nauczyciela i mistrza.

• Ważnym elementem jest dobre porozumiewanie się z uczniami na wszystkich etapach pracy. Rozwiązując problem czy wykonując zadanie, uczniowie powinni móc komunikować się z nauczycielem i ze swoimi kolegami na każdym etapie jego opracowywania. Nie mogą obawiać się zadawania pytań i wymieniania poglądów.

• W trakcie rozwiązywania problemów trzeba stymulować twórczość i pomysłowość uczniów. Nie należy przekreślać z góry niestandardowych rozwiązań. Istotną cechą nauczania dla przyszłości nie jest przekazywanie i sprawdzanie wiedzy, ale tworzenie możliwości jej samodzielnego budowania, poszukiwania i odkrywania przez uczniów. Taki sposób kształcenia wymaga od uczniów większej aktywności i kreatywności, a od nauczyciela doboru interesujących zagadnień.

• Tematyka przykładów, zadań i problemów powinna być powiązana z innymi dziedzinami i z otaczającą

nas rzeczywistością. Problemy interdyscyplinarne pokazują realny obraz świata. Uczniowie mogą dostrzec

powiązania między różnymi dziedzinami, możliwość zastosowania podobnych rozwiązań do wielu zadań i budować spójny obraz świata, potrzebny do efektywnego działania. Pomagamy w ten sposób również nauczycielom innych przedmiotów.

• Część lekcji należy przeznaczyć na refleksję, przemyślenia i dyskutowanie przedstawionych przez uczniów

prac. Warto, aby analizowali oni wyniki swojej pracy, dostrzegali mocne i słabe jej strony, umieli formułować uwagi i wnioski (także krytyczne). Zapewnimy sobie w ten sposób sprzężenie zwrotne w procesie nauczania.

• Ważnym zagadnieniem jest planowanie niektórych zadań jako pracy zespołowej i wspieranie współdziałania

uczniów. Czasami kolega może być najlepszym nauczycielem i osiągnie pożądany rezultat szybciej od nas. Umiejętność współpracy i działania zespołowego jest jedną z istotnych umiejętności potrzebnych człowiekowi

w XXI wieku.

WYMAGANIA

W rozdziale 5 niniejszego programu nauczania zostały zebrane przewidywane osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu

poszczególnych działów programu. Są to zarazem szczegółowe wymagania mówiące o tym, co uczeń powinien

wiedzieć i umieć. Można je podsumować i uogólnić, wskazując kilka kluczowych wymogów:

1. Radzenie sobie z używanym na lekcjach sprzętem i oprogramowaniem przystosowanym do możliwości ucznia.

Uczniowie powinni sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych, posługiwać się paskami narzędzi, odczytywać i prawidłowo interpretować znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy, ale przede wszystkim tworzyć dokumenty, a następnie zapisywać je, drukować lub prezentować.

2. Wykonywanie za pomocą komputera konkretnych zadań powiązanych z nauką w szkole.

Uczniowie powinni w trakcie lekcji wykonywać za pomocą komputera prace i przedstawiać ich wyniki w postaci wydrukowanego tekstu, prezentacji, grafiki, arkusza, procedury. Rozwiązywać problemy i podejmować decyzje z wykorzystaniem komputera.

3. Wykorzystywanie komputera do nauki, rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy.

Uczniowie powinni umieć posługiwać się programami multimedialnymi, edukacyjnymi oraz korzystać z zasobów Internetu. Powinni także poznać typowe aplikacje wspomagające zarówno uczenie się, jak i prezentowanie wiadomości.

4. Umiejętność wyszukiwania informacji.

Uczniowie powinni zdobywać i porządkować potrzebne informacje z różnych źródeł, przekształcać te informacje na użyteczne wiadomości i umiejętności, przedstawiać informacje w zrozumiałej formie.

5. Przestrzeganie prawa i zasad współżycia, również w świecie wirtualnym.

Obejmuje to w szczególności świadome stosowanie zasad korzystania z oprogramowania, przestrzeganie praw autorskich, podporządkowanie się netykiecie, czyli zasadom zachowania się w sieci, uświadamianie sobie zagrożeń związanych z szybkim rozwojem technologii informacyjnej. Wśród szczegółowych wymagań są takie, które dotyczą

niemal wszystkich przerabianych tematów. Zostały one zebrane na początku spisu przewidywanych osiągnięć

uczniów w rozdziale 5 programu.

i postępów uczniów. Szczególnie istotne jest zwracanie uwagi na postępy uczniów i ich docenianie. Wystawianie

stopni, zwłaszcza końcowych powinno, być zgodne z opracowanym w szkole systemem. W naszej praktyce

spotkaliśmy się z różnymi formami oceniania: systemem

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oceniania, wymagania i sposoby oceniania powinny być znane uczniom i rodzicom. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające najważniejsze informacje, które trzeba podać na początku

roku do wiadomości uczniom i rodzicom. Razem z rozkładem materiału i zestawieniem wymagań edukacyjnych

dają one pełną informację o toku nauki.

Podręcznik ucznia

• Jochemczyk W., Krajewska-Kranas I., Kranas W.,

Samulska A., Wyczółkowski M., Lekcje z komputerem.

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej.

Klasa 4, WSiP, Warszawa 2012

Książki dodatkowe

(do polecenia uczniom)

• Borowiecka A., Edytor postaci Logomocji, OEIiZK, Warszawa 2003

• Walat A., Wprowadzenie do Logomocji, OEIiZK, Warszawa 2003

• Leonardi A., Świat Komputerów, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2002

Co uczniowie powinni przynosić na lekcje?

• Teczkę lub segregator na wydruki, notatki, projekty i podręcznik.

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

CELUJĄCĄ

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie zajęć komputerowych.

Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

BARDZO DOBRĄ

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie zajęć komputerowych. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji i robi to bezbłędnie.

DOBRĄ

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie zajęć komputerowych. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji i robi to niemal bezbłędnie. W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności wymienione w podstawie programowej, czyli:

• Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

• Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

• Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.

• Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

• Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania

zainteresowań.

DOSTATECZNĄ

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej zajęć komputerowych. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. Zazwyczaj zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji.

DOPUSZCZAJĄCĄ

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie udaje mu się ukończyć wykonania niektórych ćwiczeń na lekcji. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki.

NIEDOSTATECZNĄ

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych

w podstawie programowej. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie udaje

mu się ukończyć wykonania ćwiczeń na lekcji. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania

nauki na wyższym poziomie.

Jak uczeń może poprawić ocenę?

Wykonując powtórnie najgorzej ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć

poza lekcją (np. w godzinach, kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu, jeśli jest taka możliwość i można

wierzyć, że będzie pracować samodzielnie.

Ile razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji?

Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w semestrze. Swoje nieprzygotowanie powinien zgłosić nauczycielowi przed lekcją. To nie zwalnia go jednak z udziału w lekcji (jeśli to konieczne, na lekcji powinni pomagać mu koledzy i nauczyciel).

Co powinien zrobić uczeń, gdy był dłużej nieobecny w szkole?

W miarę możliwości powinien nadrobić istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na opuszczonych lekcjach.

 

imieniny

Wczoraj: Jagody Urbana
Dzisiaj: Jacka Anatola
Jutro: Malwiny Odona
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterwejść520
mod_vvisit_counterw tyg.1394
mod_vvisit_counterw m-cu838

Aktualnie: gości 3 połączonych
Your IP: 107.22.7.35
 , 
Dziś: Lip 03, 2015
Ulti Clocks content